Strona główna
Analiza Swot


Pomoc
Kontakt

Analiza swot

Nazwa SWOT pochodzi od angielskich słów S – strenghts, W – weaknesses, O – opportunities i T – threats, czyli siły, słabości, okazje i zagrożenia. Podejmując decyzję dotyczącą rozpoczęcia działalności swojej firmy należy przeprowadzić końcową analizę właśnie w tych czterech wariantach, a więc według czynników:
- zewnętrznych i wewnętrznych,
- pozytywnych i negatywnych.

Z takiego podziału powstaje tabela o 4 polach, zawierająca następującą kombinację tych czterech kryteriów:
- mocne strony przedsięwzięcia (czynniki wewnętrzne i pozytywne), czyli specyficzne cechy firmy, odróżniające ją na korzyść od konkurentów,
- słabe strony (czynniki wewnętrzne i negatywne), inaczej aspekty w jej funkcjonowaniu, które utrudniają rozwój w przyszłości,
- szanse (czynniki zewnętrzne i pozytywne), dające nowe możliwości dla firmy i osłabiające zagrożenia,
- zagrożenia (czynniki zewnętrzne i negatywne), czyli przeszkody w prowadzeniu działalności przez firmę, na które nie ma ona wpływu, ale musi pokonać.

Analiza SWOT jest techniką analizy strategicznej, która pozwala poznać ogólną sytuację organizacji oraz stanowi podstawę do ustalenia jej celów i sformułowania strategii. Wyraz SWOT powstał z greckich słów, po przetłumaczeniu znaczących: siła, słabość, okazje i zagrożenia.

W analizie SWOT nie konieczne jest systematyczne wyodrębnianie i opisywanie wszystkich czynników, ale zidentyfikowanie czynników kluczowych, które mogą mieć decydujący wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa.